Faitheist: How an Atheist Found Common Ground with the Religious