Atheist 'mega-churches' take root across US, world