White Mountain Apache Lifeways

Ernestine Cody
White Mountain Apache
Medford, Massachusetts